Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att ta till vara på de ekonomiska intressen som finns i de gemensamma tillgångar som finns i vårt område, så som lekplatser, grönområden, vägnät, gemensamhetsanläggningar etc.