Att flytta ut

Att flytta ut

Vid ägarbyte är både säljare och köpare skyldiga att informera Lillåns Samfällighetsförening om ägarbytet.

Informationen skickas via e-post till Styrelsen@lillanssamfallighetsforening.se eller lämnas i styrelsens brevlåda vid övernattningslokalen.

Betalningsskyldigheten och fakturan följer fastigheten, men den skickas med post till den ägare som står i föreningens register vid debiteringstillfället, vilket tyvärr ofta innebär att den eftersänds till den gamla ägarens nya adress. Debiteringen per fastighet sker fyra gånger per år.

Vid ägarbyte är det upp till de gamla och nya ägarna att inbördes reglera skulden för samfällighetsavgiften. Oavsett om betalningsskyldigheten har reglerats i köpeavtalet eller inte är det den nya ägaren (den lagfarne ägaren) som är betalningsskyldig gentemot samfälligheten.

Samfällighetsföreningen delfakturerar inte på olika fastighetsägare, den fördelningen uppmanas ni, i förekommande fall, ha reglerat i samband med betalning av köpeskillingen.

Glöm inte

  1.  Lämna över ALLA nycklar som hör till fastigheten
  2.  Lämna över Återvinningskortet