Vid inflyttning

Vid inflyttning

 

Som nyinflyttade

Vi ber er att snarast efter tillträde meddela oss fullständiga adressuppgifter med ägarnamn och telefonnummer. I de fall Du har mailadress, skicka med denna så att styrelsen kan skicka information via mail.

Ägarbyte

Vid ägarbyte är både säljare och köpare skyldiga att informera Lillåns Samfällighetsförening om ägarbytet.

OBSERVERA att föreningen inte automatiskt informeras om ägarbytet.

Betalningsskyldigheten och fakturan följer fastigheten, men den skickas med post till den ägare som står i föreningens register vid debiteringstillfället, vilket tyvärr ofta innebär att den eftersänds till den gamla ägarens nya adress. Debiteringen per fastighet sker fyra gånger per år.

Vid ägarbyte är det upp till de gamla och nya ägarna att inbördes reglera skulden för samfällighetsavgiften. Oavsett om betalningsskyldigheten har reglerats i köpeavtalet eller inte är det den nya ägaren (den lagfarne ägaren) som är betalningsskyldig gentemot samfälligheten.

Samfällighetsföreningen delfakturerar inte på olika fastighetsägare, den fördelningen uppmanas ni, i förekommande fall, ha reglerat i samband med betalning av köpeskillingen.

Som ny ägare övertar man med andra ord eventuella gamla skulder avseende samfällighets-, försenings och inkassoavgifter, samt låneskulder från tidigare ägare plus samtliga lån tecknade av samfällighetsföreningen.

Ur ”Lag om samfällighetsföreningar”:

44 § Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom försäljning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med den förre ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan påförts den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej förfallit till betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen. Mot den nya ägaren anses beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej beloppet enligt debiteringslängden förfaller först efter denna dag. I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall vad som i första stycket sägs om ny ägare till en delägarfastighet i stället gälla den på vilken delaktigheten i samfälligheten har övergått på annat sätt än genom övergång av äganderätten till en delägarfastighet. Lag (1983:660)

Om inte den uttaxerade samfällighetsavgiften betalas i tid har samfällighetsförening rätt att lämna ärendet direkt till kronofogden dvs. samfällighetsföreningen behöver inte skicka påminnelse eller först lämna ärendet till inkassoföretaget och sedan till kronofogden.

Betala rätt belopp

Avrunda inte summan och betala påminnelseavgiften annars kan kostnaderna bli höga.

 

Glöm inte

  1.  Se till att få ALLA nycklar som hör till fastigheten
  2.  Se till att få återvinningskortet som tillhör fastigheten.